Lipiec 21

Agencja pracy tymczasowej – charakterystyka instytucji

Działalność podmiotu polegająca na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu.

Maj 23

Umowa o pracę nie może wyłączyć tzw. zwolnienia dyscyplinarnego pracownika

Kodeks pracy określa składniki, które obligatoryjnie powinny znaleźć się w umowie o pracę. Są nimi rodzaj pracy, miejsce wykonywania i termin rozpoczęcia pracy, wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy (por. art. 29 k.p.). Jednocześnie, zgodnie z kodeksem, muszą się one znaleźć w umowie „w szczególności”. Oznacza to, że obok nich umowa o pracę może zawierać również.

Grudzień 3

W której części akt osobowych pracownika należy przechowywać świadectwa pracy wydane w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy terminowej?

Po nowelizacji (w 2011 roku) kodeksu pracy świadectwa pracy wydaje się w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy (art. 97 § 1 k.p.), a w przypadku, w którym pracownik jest zatrudniony na podstawie umów terminowych (umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania.

Listopad 4

Obowiązki a polecenia służbowe

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest sumiennie i starannie wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 k.p.). W ramach stosunku pracy pracownik powinien zatem po pierwsze wykonywać powierzone mu obowiązki (czynności), po drugie – wypełniać polecenia.