Wrzesień 1

Wpływ orzeczenia o przywróceniu pracownika do pracy na świadectwo pracy

Jednym z uprawnień przysługujących pracownikowi, z którym pracodawca wadliwie rozwiązał umowę o pracę jest żądanie przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. Uprawnienia pracownika w razie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia określają odpowiednio przepisy art. 44 – 51 k.p. i art. 55 – 61 k.p. Prawomocny wyrok uwzględniający powództwo pracownika o przywrócenie.

Grudzień 3

W której części akt osobowych pracownika należy przechowywać świadectwa pracy wydane w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy terminowej?

Po nowelizacji (w 2011 roku) kodeksu pracy świadectwa pracy wydaje się w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy (art. 97 § 1 k.p.), a w przypadku, w którym pracownik jest zatrudniony na podstawie umów terminowych (umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania.

Listopad 4

Kiedy należy wydać świadectwo pracy pracownikowi?

Pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi (art. 97 kodeksu pracy).  Obowiązek ten jest bezwzględny, nie zależy od podstawy nawiązania stosunku pracy, trybu jego rozwiązania czy długości okresu zatrudnienia. Nie może być również uzależniony od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Świadectwo pracy wydaje się w związku z zakończeniem stosunku pracy (jego rozwiązaniem lub wygaśnięciem)..