Wrzesień 1

Wpływ orzeczenia o przywróceniu pracownika do pracy na świadectwo pracy

Jednym z uprawnień przysługujących pracownikowi, z którym pracodawca wadliwie rozwiązał umowę o pracę jest żądanie przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. Uprawnienia pracownika w razie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia określają odpowiednio przepisy art. 44 – 51 k.p. i art. 55 – 61 k.p. Prawomocny wyrok uwzględniający powództwo pracownika o przywrócenie.

Listopad 4

Kiedy należy wydać świadectwo pracy pracownikowi?

Pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi (art. 97 kodeksu pracy).  Obowiązek ten jest bezwzględny, nie zależy od podstawy nawiązania stosunku pracy, trybu jego rozwiązania czy długości okresu zatrudnienia. Nie może być również uzależniony od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Świadectwo pracy wydaje się w związku z zakończeniem stosunku pracy (jego rozwiązaniem lub wygaśnięciem)..

Październik 4

Tzw. urlop na żądanie wymaga udzielenia przez pracodawcę

Pracownikowi przysługuje tzw. urlop na żądanie w wymiarze maksymalnie 4 dni w roku kalendarzowym (art. 1672 k.p.). Wymiar tego urlop ten wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego. Różnica pomiędzy „typowym” urlopem wypoczynkowym a tzw. urlopem na żądanie sprowadza się do procedury jego udzielania. W obu przypadkach bowiem pracownik ma prawo do urlopu a pracodawca ma.

Wrzesień 5

Opodatkowanie odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia przyznanego pracownikowi ugodą sądową

Artykuł 361 k.p. dopuszcza możliwość, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony, skrócenia okresu trzymiesięcznego wypowiedzenia najwyżej do 1 miesiąca, gdy następuje ono z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Zgodnie z.

Wrzesień 5

Zgoda pracownika na potrącenie z wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Wyjątek od tej zasady stanowi instytucja potrącenia. Zgodnie z art. 87 k.p.  z wynagrodzenia (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) można potrącić sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych lub na pokrycie innych należności, nadto zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi.

Sierpień 20

Prowizja co do zasady nie podlega zwrotowi – komentarz mec. Agnieszki Śniegowskiej

Zapraszamy do komentarza mec. Agnieszki Śniegowskiej do artykułu autorstwa Karoliny Topolskiej, który ukazał się w piątkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej.” Umowa o pracę jest umową starannego działania, a nie rezultatu i pracodawca co do zasady nie może wymagać od pracownika osiągnięcia określonych wyników ani przenosić na niego ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z orzecznictwa.

Lipiec 8

Elastyczny czas pracy – zmiany w prawie pracy

Sejm uchwalił 13 czerwca br. kolejne już w tym roku zmiany w prawie pracy. Wprowadzają one tzw. ruchomy czas pracy i wydłużają okresy rozliczeniowe. Elastyczność czasu pracy ma usprawnić i umożliwić pracodawcom planowanie i organizowanie pracy w sposób odpowiadający rzeczywistym potrzebom – zintensyfikowanie albo zredukowanie pracy w zależności od zapotrzebowania. Ruchomy czas pracy polega na.

Czerwiec 17

Zmiany w prawie pracy – roczny „urlop macierzyński”

Dnia 28 maja 2013 roku Sejm uchwalił ustawę nowelizującą kodeks pracy i inne ustawy w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem. Aktualnie jej tekst jest przedmiotem prac Senatu. Zmiany dotyczą m. in. dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wprowadzają nową instytucję – urlop rodzicielski, składających się na tzw. roczny „urlop macierzyński”. W zakresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego nowela daje.