Październik 7

Praktyczne aspekty kontroli świadczeniodawców

Zgodnie z przepisami prawa[1] Narodowy Fundusz Zdrowia – jako podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych – uprawniony jest do dokonywania kontroli w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom. Kontrole te mogą być przeprowadzane w każdym podmiocie leczniczym, który zawarł umowę z Funduszem na udzielanie świadczeń zdrowotnych, niezależnie od tego jaki jest.

Wrzesień 23

Zasady udzielania informacji medycznych zakładom ubezpieczeń

Na mocy przepisów prawa zakłady ubezpieczeń mogą pozyskiwać od podmiotów leczniczych informacje medyczne w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub weryfikacji podanych przez ubezpieczonego danych o stanie zdrowia. W jaki zatem sposób dane te mogą być udostępniane i w jakim zakresie? Czy za takie przekazywanie informacji podmioty lecznicze mogą pobierać opłatę? Podstawą prawną domagania się przez.

Czerwiec 6

Kilka słów o założeniach do zmiany „ustawy refundacyjnej” w kontekście prowadzenia działalności szpitalnej

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw, który przekazało do uzgodnień zewnętrznych w dniu 30 kwietnia 2013 roku: http://www.mz.gov.pl/projekt. Projekt ten jest odpowiedzią na postulaty branży farmaceutycznej dotyczące w szczególności uproszczenia procedury ubiegania.

Luty 19

Incydent medyczny a odpowiedzialność wytwórcy wyrobów medycznych

Ustawa o wyrobach medycznych, implementująca tzw. medyczne dyrektywy unijne dotyczące bezpieczeństwa wdrażania, użytkowania oraz korzystania z wyrobów medycznych, w tym w szczególności ze sprzętów medycznych służących do diagnozowania, zapobiegania, monitorowania oraz leczenia lub łagodzenia przebiegów choroby, nałożyła na wytwórców, producentów jak i świadczeniodawców szereg obowiązków związanych z ewentualną odpowiedzialnością za tzw. incydenty medyczne. W związku.

Luty 4

Współpraca z magazynem „Nowoczesna Klinika”

Mamy przyjemność poinformować, iż Kancelaria nasza rozpoczęła współpracę z magazynem branżowym, przeznaczonym dla prywatnych jednostek opieki zdrowotnej – „NOWOCZESNA KLINIKA”. Jest to dla nas o tyle ważne, że Kancelaria nasza świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów z branży medycznej.   W ramach współpracy, w magazynie „NOWOCZESNA KLINIKA” pojawił się artykuł naszego prawnika – Karoliny.

Listopad 23

Komu i w jaki sposób lekarz może udostępnić dokumentację medyczną?

Jednym z podstawowych obowiązków lekarza, zdefiniowanym w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty[1]  obok m. in. udzielania przystępnej informacji pacjentowi o jego stanie zdrowia, czy też zachowania tajemnicy lekarskiej, jest prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta. Dokumentacja ta zawiera szereg szczegółowych informacji o pacjencie, pozwalających na jego indywidualizację oraz opisujących jego stan zdrowia, w związku z czym.