Wrzesień 5

Zgoda pracownika na potrącenie z wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Wyjątek od tej zasady stanowi instytucja potrącenia. Zgodnie z art. 87 k.p.  z wynagrodzenia (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) można potrącić sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych lub na pokrycie innych należności, nadto zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi.

Październik 3

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony w przypadku, gdy strony nie przewidziały w niej takiej możliwości?

Kontrakty terminowe stanowią znaczną część spośród zawieranych na rynku umów o pracę. Wiele z nich to umowy zawierane na dłuższe, nawet kilkuletnie, okresy czasu. Mając to na uwadze istotna pozostaje kwestia wypowiadania takich umów.   Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony   Umowa o pracę na czas określony jest z reguły niewypowiadalna i rozwiązuje.