Lipiec 10

Zmiana powierzchni mieszkania deweloperskiego. Czy można odstąpić od umowy?

Deweloper w ramach swojej działalności gospodarczej posługiwał się wzorcem umowy, zawierającym zapis, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia zmiany powierzchni użytkowej lokalu lub balkonu, logii, tarasu, ogródka, nabywcy wyrażali zgodę, iż cena zwiększy się lub zmniejszy o kwotę stanowiącą iloczyn różnicy pomiędzy powierzchnią użytkową projektowaną, a rzeczywistą lokalu i odpowiednio balkonu, loggii, tarasu, ogródka. Jeżeli na skutek zmiany cena miałaby zwiększyć się o iloczyn różnicy pomiędzy.

Sierpień 10

Zmiany dla prowadzących sklepy internetowe i sprzedających za pośrednictwem Internetu – nowa dyrektywa konsumencka

W dniu 13 grudnia 2013 roku upływa termin implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r.  (2011/83/UE)  w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady[1] (dalej oznaczana jako.