Kwiecień 5

Mediacje – zasada poufności

Jedną z podstawowych zasad mediacji obok zasady dobrowolności oraz bezpośredniości jest zasada zachowania poufności. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie mediacji, która weszła w życie w styczniu 2016 roku, rozszerzyła dotychczasowy krąg osób, których dotyczy zobowiązanie do zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedziały się w związku z postępowaniem mediacyjnym. Zasada poufności w mediacji –.

Marzec 8

Mediator – gospodarz konfliktu czy tajny negocjator Stron?

Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów w polskim ustawodawstwie są znane od lat. Jednak popularność mediacji stopniowo w ostatnim okresie malała, przyczyny takiego stanu rzeczy można upatrywać zarówno w niskiej świadomości społeczeństwa a także w małym stopniu przekonania o możliwości powodzenia tego rodzaju metod wśród organów orzekających. W obecnej sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości, gdzie w.

Luty 15

Mediacja – alternatywa dla rozwiązywania sporów sądowych

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie zmiana Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzona ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów Dz. U. z 2015 r. poz. 1595). Jak wskazuje sama nazwa wprowadzonej ustawy, jej głównym celem było wzmocnienie roli polubownych metod rozstrzygania.