Maj 19

Mediacja – aspekty praktyczne

Przedmiotem poprzednich artykułów było wskazanie istotnych cech mediacji wprowadzonej nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego („K.p.c.”), która weszła w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku. Jak już wskazywano jedną ze zmian wprowadzonych od stycznia 2016 roku jest wymóg potwierdzenia już na etapie wnoszenia pozwu, że powód przed wniesieniem powództwa podejmował kroki mające na celu polubowne rozstrzygnięcie.

Luty 15

Mediacja – alternatywa dla rozwiązywania sporów sądowych

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie zmiana Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzona ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów Dz. U. z 2015 r. poz. 1595). Jak wskazuje sama nazwa wprowadzonej ustawy, jej głównym celem było wzmocnienie roli polubownych metod rozstrzygania.