sie 2

Opodatkowanie ekwiwalentu za media i Internet wypłacanego telepracownikowi

| , , , , ,

Jedną z form współpracy jest zatrudnienie pracownika w ramach telepracy (art. 675 i nast. k.p.). Z uwagi na jej specyfikę, pracodawca ma m. in. obowiązek dostarczenia telepracownikowi sprzętu i pokrywania kosztów związanych z jego instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją. Strony mogą umówić się jednak na korzystnie ze sprzętu stanowiącego własność pracownika. W takim przypadku telepracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny, który powinien odzwierciedlać przede wszystkim normy zużycia sprzętu, ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy i ich ceny rynkowe. W obu przypadkach pracodawca refunduje koszty – „pokrywa” lub „wypłaca ekwiwalent”. Rodzi to pytanie o opodatkowanie takich świadczeń.

Definicja przychodów pracownika jest bardzo szeroka. Są nim wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne i wartość świadczeń w naturze, w tym ekwiwalenty.  Artykuł 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT zwalnia od podatku dochodowego ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiący ich wartość.  Nie ma jednocześnie przepisu, który odnosiłby się wprost do telepracy i ww. refundacji kosztów.

W przypadku kosztów dostępu do Internetu uznano, że nawet w przypadku, gdy podatnik korzysta z komputera należącego do pracodawcy pokrycie (zwrot) kosztów za posiadanie łącza internetowego będącego własnością tego pracownika stanowi przychód, ale na podstawie ww. przepisu korzysta ze zwolnienia. Używanie komputera potraktowano jako nierozerwalnie związane z wykorzystywaniem sieci internetowej (interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dn. 29.10.2010 r., DD3/033/166/IMD/09/PK-1320). Analogicznie potraktowano (w interpretacji indywidualnej Dyrektora IS w Katowicach z dn. 18.09.2009 r., IBPBII/1/415-535/09/BD) ekwiwalent wypłacany telepracownikowi za poniesione koszty związane z zapewnieniem łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej (uwzględniającej wymiar czasu pracy, uśrednione koszty rynkowe takiej usługi, potrzeby stron związane z należytym wykonaniem telepracy).  Pozytywne ww. stanowiska w kwestii zwolnienia dotyczą zatem zarówno ryczałtu, jak i kosztów rzeczywistych. Trzeba jednak podkreślić, że niektóre organy podatkowe nie uznają ryczałtu, mimo, że stanowi on rodzaj rekompensaty za wykorzystywanie własnego sprzętu pracownika na potrzeby pracodawcy, za ekwiwalent korzystający z przedmiotowego zwolnienia, jako nieuwzględniający faktycznie poniesionych wydatków (interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 21.2.2012 r., IPPB2/415-943/11-4/AK).

Mimo zdawałoby się podobieństwa, odmienne stanowisko zajęto w sprawie ekwiwalentu za energię elektryczną, uznając go za przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym łącznie z innymi składnikami wynagrodzenia (interpretacja indywidualna z dn. 9.02.2009 r. Dyrektora IS w Warszawie, IPPB2/415-1553/08-2/MK). W kontekście podobieństwa obu usług i późniejszego stanowiska Ministra Finansów wydaje się jednak, że istnieją racjonalne podstawy do tego, by przedmiotowym zwolnieniem objąć również refundację kosztów energii elektrycznej.

Autor:

Agnieszka Śniegowska, radca prawny w Kancelarii GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – adwokaci i radcowie prawni sp.p.

 (www.ghmw.pl)

Zobacz w mediach:

http://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/telepraca/artykuly/673929,opodatkowanie_ekwiwalentu_za_media_i_internet_wyplacanego_telepracownikowi.html

Pobierz w PDF:

Opodatkowanie_ekwiwalentu_za_media_i_Internet_wypłaconego_telepracownikowi.

Osoby kontaktowe:

Joanna Mizińska, adwokat
partner w kancelarii „Gach Hulist Mizińska Wawer – adwokaci i radcowie prawni” sp.p.
+48 668 017 220
e-mail: j.mizinska@ghmw.pl