Marzec 9

Prokura łączna niewłaściwa teraz dopuszczalna

Możliwość ustanowienia prokurenta ma doniosłe znaczenie dla wielu przedsiębiorców. De lege lata nie budzi wątpliwości, że prokurent może zostać uprawniony do samodzielnej bądź łącznej (wraz z innym prokurentem) reprezentacji przedsiębiorcy. Dotychczasowe (obowiązujące do 31 grudnia 2016 roku) przepisy Kodeksu cywilnego nie pozwalały jednak udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy dopuszczalne jest takie uregulowanie uprawnień prokurenta,.

Luty 14

Trust na Malcie – bezpieczny sposób na ochronę majątku

Regulacja prawna Instytucja trustu wywodzi się z anglosaskiego systemu prawa common law i w aktualnym stanie prawnym nie posiada swojego odpowiednika w prawie polskim. Republika Malty, mimo iż jej prawo zakorzenione jest w systemie kontynentalnym (civil law), inkorporowała do swojego porządku prawnego regulację trustu bazując na analogicznych regulacjach z innych krajów common law, w szczególności.

Styczeń 23

Należysz do dużej czy małej wspólnoty mieszkaniowej?

Sprawdź jak sprawować w nich zarząd nieruchomością wspólną – wnioski z wyroku SN z dnia 8 września 2016 r. sygn. akt II CSK 817/15 W sprawie, która analizował Sąd Najwyższy chodziło o ustalenie, kiedy dochodzi do zmiany z „małej” wspólnoty mieszkaniowej na „dużą” wspólnotę. Kwestia ta ma wpływ na stosowane przepisy prawa dotyczące m.in. zarządu.

Styczeń 13

Kiedy dochodzi do przedłożenia wspólnikom planu przekształcenia?

Ustalenie właściwej chwili, w której dochodzi do przedłożenia wspólnikom planu przekształcenia jest istotną kwestią na tle regulacji procedury przekształcenia. Pozostaje ona w ścisłym związku z momentem ustalenia wartości bilansowej majątku spółki. Niedopełnienie w tym zakresie wymogów ustawowych skutkować będzie wadliwością sporządzonego planu przekształcenia, a tym samym – podstawą odmowy dokonania przez sąd wpisu do rejestru.

Grudzień 28

Obniżenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – już od dnia uzyskania pozwolenia na budowę

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 7.10.2016r. w sprawie o sygn. akt I CSK 748/15 prowadzonej przeciwko miastu jako właścicielowi użytkowanej wieczyście nieruchomości – obniżenie opłaty rocznej należnej od użytkownika wieczystego nieruchomości – poprzez ustalenie stawki procentowej w wysokości 1 % wartości nieruchomości oddanej na cele mieszkalne, z dotychczasowych 3.

Listopad 18

Udzielanie pożyczek konsumenckich w świetle ustawy o kredycie konsumenckim

Umowa pożyczki podlega ogólnym przepisom prawa cywilnego (art. 720 – 724 k.c.). Mają one zastosowanie zarówno w relacjach między osobami fizycznym, między przedsiębiorcami (obrocie profesjonalnym B2B), oraz w relacjach przedsiębiorca-konsument (B2C). Trzeba jednak mieć na uwadze, że w tym ostatnim przypadku konsument występuje jako „słabsza” strona kontraktu, w związku z czym polskie prawo zapewnia mu.

Listopad 9

Jak nie kupić mieszkania obciążonego kredytem dewelopera?

Inwestycja dewelopera nie rzadko wymaga zaciągnięcia przez dewelopera kredytu na budowę. Kredyt zabezpieczony zostaje hipoteką obciążającą grunt, na którym ma stanąć budynek. Po wzniesieniu budynku, budynek stanie się częścią składową działki, a co za tym idzie, hipoteka będzie obciążała i grunt i budynek. Zakończenie budowy, pozwolenie na użytkowanie, sprzedaż Po zawiadomieniu o zakończeniu budowy, przy jednoczesnym braku sprzeciwu.

Październik 24

Znowelizowanie dokumentów – w prawie cywilnym i procedurze cywilnej

Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 7 września 2015, poz. 1311) wprowadzono m.in. dniem 8 września 2016 roku nowe przepisy dotyczące procedury postępowania cywilnego. Zapoznając się z uzasadnieniem projektu rządowego (druk sejmowy nr 2678),.

NOWSZE STARSZE 1 2 3 22 23