Rynek kapitałowy i papiery wartościowe

Obszar działalności Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • kompleksową obsługę podmiotów w związku z wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, w tym:
  • przeprowadzenie badania prawnego (due diligence) Spółki celem identyfikacji ryzyk prawnych związanych z realizacją transakcji,
  • przygotowanie prawnej części prospektów emisyjnych, memorandów  informacyjnych oraz innych dokumentów informacyjnych,
  • doradztwo przy kształtowaniu postanowień Statutu oraz innych regulacji wewnętrznych, uwzględniających zasady Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW,
  • doradztwo w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) oraz przed innymi instytucjami rynku kapitałowego (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA),
  • negocjacje z podmiotami, których udział jest niezbędny dla realizacji transakcji (dom maklerski, doradca finansowy, biegły rewident),bieżące doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych
  • przygotowanie strategii ochrony przed „wrogim przejęciem”
  • kompleksową obsługę prywatnych emisji akcji;
  • obsługę pozyskiwania środków na inwestycje na rynkach kapitałowych poprzez emisje dłużnych papierów wartościowych, w tym obligacji;
  • tworzenie i kompleksową obsługę programów menedżerskich (motywacyjnych), opartych na papierach wartościowych (obligacjach i warrantach subskrypcyjnych).