Prawo spółek i doradztwo korporacyjne

Obszar działalności Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • kompleksową obsługę procesów tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych;
  • bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń;
  • świadczenie obsługi prawnej dla organów spółek prawa handlowego (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy);
  • reprezentowanie podmiotów, podlegających obowiązkowi wpisu do KRS w postępowaniach rejestrowych;
  • doradztwo prawne w zakresie regulacji kodeksu spółek handlowych, a także innych regulacji prawa handlowego, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania danego podmiotu;
  • opracowywanie i modyfikowanie wewnętrznych aktów korporacyjnych i organizacyjnych (umowy spółki, statutu, regulaminy organów);
  • udział w negocjacjach oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych w razie sporów między spółkami prawa handlowego a jej udziałowcami (akcjonariuszami);
  • doradztwo prawne przy przygotowywaniu umów pomiędzy spółką prawa handlowego a członkami jej organów (kontrakty managerskie).
  • sporządzanie projektów umów zawieranych w obrocie gospodarczym, z uwzględnieniem założeń biznesowych oraz ewentualnych obciążeń publicznoprawnych naszych Klientów;