Fundusze inwestycyjne

Obszar działalności Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • kompleksową pomoc prawną przy utworzeniu i licencjonowaniu towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) i funduszy inwestycyjnych;
  •  doradztwo przy tworzeniu optymalnych podatkowo struktur do zarządzania majątkiem dla Klientów przy wykorzystaniu funduszy inwestycyjnych,
  • ustalanie warunków uczestnictwa przez Klientów w funduszach inwestycyjnych;
  • doradztwo przy przygotowywaniu umów o udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorcom za pośrednictwem funduszy kapitałowych;
  • przygotowanie projektów statutów funduszy inwestycyjnych, regulaminów, umów i treści innych czynności prawnych dotyczących towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy, w tym umów dotyczących nabywania i zbywania aktywów przez fundusze,
  • reprezentacja towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) przed organami administracji, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie: uzyskiwania zezwoleń na utworzenie funduszy inwestycyjnych; zatwierdzania prospektów emisyjnych publicznych certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte,