Postępowanie sądowe

Doradztwo w tym zakresie obejmuje w szczególności opracowanie strategii postępowań sądowych i reprezentowanie Klientów:

  • w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi, w tym także w postępowaniach w sprawach z zakresu regulacji energetyki,
  • w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • w sprawach gospodarczych przed sądami arbitrażowymi,
  • w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
  • przed sądami pracy w sporach ze stosunków pracy,
  • w sprawach karnoskarbowych, w karnych sprawach gospodarczych       oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
  • w postępowaniach egzekucyjnych