Kwiecień 11

Forma uchwały wspólników wyrażająca zgodę na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są zbywalne. Zbywalność udziałów stanowi  zasadę i jest jednym z praw wspólnika. Umowa spółki może jednak przewidywać w tym zakresie pewne dodatkowe wymogi, w tym w szczególności uzależniać możliwość zbycia udziału od uzyskania przez wspólnika zgody. Wynika to z art. 182 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Przepis ten mówi krótko,.

Listopad 13

Obowiązki bhp przedsiębiorcy wobec zleceniobiorcy – czy zgodnie z przepisami trzeba szkolić i badać współpracownika?

W pierwszej kolejności należałoby udzielić odpowiedzi, czy na przedsiębiorcy spoczywają wobec zleceniobiorcy jakiekolwiek obowiązki z zakresu bhp, a następnie – jeżeli tak jest – jakie to obowiązki, a w szczególności czy dotyczą one szkoleń i badań zleceniobiorcy. Co wynika z przepisów prawa pracy ? Art. 304 Kodeksu pracy stanowi tutaj, że „pracodawca jest obowiązany zapewnić.

Wrzesień 1

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami to nie umowa zlecenia

Taki wniosek wynika z uzasadnienia niedawnego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2015 roku wydanego w sprawie o sygnaturze akt III CSK 346/14. Kwalifikacja umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym jako umowy zlecenia, stanowi istotny i często pojawiający się w praktyce problem. Zwłaszcza po zmianie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.

Lipiec 17

Likwidacja spółki sposobem na uniknięcie niekorzystnych skutków postępowania sądowego?

Wydaje się, że to możliwe. Przepisy kodeksu spółek handlowych określają przypadki, w których może dojść do rozwiązania spółki. Jednym z nich jest rozwiązanie spółki w drodze uchwały wspólników (akcjonariuszy) w tym przedmiocie. Do obowiązków likwidowanej spółki należy m. in. spłata istniejących i wymagalnych zobowiązań oraz zabezpieczenie zobowiązań na ten chwilę niezgłoszonych, niewymagalnych lub spornych. Zabezpieczenie.

Czerwiec 30

Dostosowanie wartości nominalnej udziałów pozostałych w spółce po umorzeniu do niezmienionego kapitału zakładowego a podwyższenie kapitału zakładowego – to samo czy nie?

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą podlegać umorzeniu. Umorzenie jest możliwe z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego spółki albo bez takiego obniżenia, czyli z tzw. czystego zysku. Dodatkowo, za zgodą zbywającego wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia na jego rzecz z tego tytułu, w drodze nabycia udziałów własnych przez spółkę. Umorzenie udziałów regulują przepisy.

Maj 13

Jak ustalić, czy i kiedy doszło do drugiej strony oświadczenie woli, gdy nie odbiera korespondencji?

Z nielicznymi wyjątkami, każdemu przedsiębiorcy zdarzyło się, że kontrahent, a zwłaszcza dłużnik, nie odbierał korespondencji. W ten sposób skutecznie utrudniał czy wręcz uniemożliwiał dokonanie pewnych czynności, jak na przykład wezwanie do zapłaty długu lub potrącenie wzajemnych wierzytelności. Czy jednak nieodbieranie przesyłek przez ich adresata skutkuje niezłożeniem oświadczenia woli i niedokonaniem zamierzonej czynności? Może tak być,.

Kwiecień 30

Zakaz prokury łącznej z członkiem zarządu spółki

W praktyce często stosowane rozwiązanie, w teorii równie często budzące wątpliwości i zastrzeżenia. Mowa o dopuszczalności ustanawiania prokury łącznej z członkiem zarządu spółki, a po uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 roku (sygn. akt III CZP 34/14) – właściwie o niedopuszczalności takiego rozwiązania. To, że prokura łączna może być udzielona.

Styczeń 20

Czy każdy wynajmujący od 1 stycznia 2015 roku mieszkanie musi mieć kasę fiskalną?

Chcąc udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie w pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, że chodzi o wynajem mieszkania (a właściwie szerzej – nieruchomości) przez podatnika VAT osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej i w przypadku, w którym podatnik ten nie ma zgodnie z przepisami obowiązku wystawienia faktury. Zasada jest taka, że kasę fiskalną trzeba mieć. Zgodnie z art..

NOWSZE STARSZE 1 2 6 7